Můj účet
Skip navigation links

P​artnerský program Dell EMC

Až vstoupíte do partnerského programu Dell EMC, rychle si uvědomíte, že navázání spolupráce se společností Dell EMC je snadný krok, který se vaší firmě skutečně vyplatí. ​Společnost Dell EMC nabízí cenné nástroje a zdroje, které podpoří růst vaší firmy.  Základy partnerského programu Dell EMC jsou jednoduchost, předvídatelnost a lukrativnost. Děláme vše pro to, abychom poskytovali partnerský program světové třídy.  Přečtěte si níže uvedený průvodce programem, naleznete v něm komplexní přehled podrobností programu.

Příručky partnerského programu Dell EMC

Pokud se chcete zúèastnit partnerského programu Dell EMC, vyplòte níže uvedený registraèní formuláø.

Rádi bychom vás požádali, abyste v žádosti uvedli sponzorujícího distributora pro schválení vašeho èlenství. Je tøeba, abyste s vámi vybraným sponzorujícím distributorem již mìli pracovní vztah. Bude tak moci zajistit, že budou dodrženy naše vysoké standardy špièkové úrovnì, a potvrdit, že vyhovujete podmínkám partnerského programu Dell EMC. Vaše žádost bude pøeposlána uvedenému sponzorujícímu distributorovi. Pokud nebude vaše èlenství schváleno, bohužel nebudeme moci vaši žádost zpracovat. Obdržíte upozornìní, zda bylo vaše èlenství schváleno èi zamítnuto.

Proveïte tyto kroky:

  • Vyplòte následující formuláø.
  • Vaši žádost zkontrolují naše interní týmy.
  • Ihned po zpracování vaší žádosti vám pošleme pøihlašovací údaje a získáte tak pøístup k partnerskému portálu Dell EMC.

V nìkterých pøípadech mùže být vyžadováno více informací, aby byly splnìny zákonné požadavky pro partnerský program Dell EMC. V pøípadì takových požadavkù vás budeme kontaktovat.

Dùležité upozornìní!

*Pro registraci použijte e-mailovou doménu své spoleènosti. Registrace z nefiremních domén (jako jsou Gmail, Hotmail èi Yahoo) mùže být zamítnuta.

Před podáním žádosti se ujistěte, že je webová stránka aktivní.

Registrací souhlasíte s odbìrem (prostøednictvím e-mailu, telefonu a pošty) informací týkajících se vašeho vztahu k programu Dell EMC.

Potøebujete-li pomoci s registrací, kontaktujte nás na adrese EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com