Moje konto
Skip navigation links
Zarządzanie kontem na żądanie

Program partnerski Dell EMC Partner Program

Dołączając do programu dla partnerów firmy Dell EMC, przekonasz się, że połączenie sił z firmą Dell EMC to łatwy i szybki sposób na rozwój Twojej firmy.​ Firma Dell EMC oferuje cenne narzędzia i zasoby ułatwiające partnerom rozwój. Podstawowe wartości programu partnerskiego Dell EMC Partner Program to prostota, przewidywalność i opłacalność. Te czynniki decydują o wszystkim, co robimy, aby zapewniać światowej klasy program partnerski. Szczegółowe omówienie programu znajdziesz w poniższym przewodniku.

Przewodniki po programie dla partnerów firmy Dell EMC​​

Je¿eli chcesz wzi¹æ udzia³ w programie partnerskim Dell EMC, konieczne bêdzie wype³nienie poni¿szego formularza rejestracyjnego.

Prosimy o podanie we wniosku nazwy dystrybutora sponsoruj¹cego do zatwierdzenia. Przy wyborze dystrybutora sponsoruj¹cego upewnij siê, ¿e masz ju¿ z nim relacje robocze, tak aby móg³ on zapewniæ utrzymanie naszych wysokich standardów jakoœci i potwierdziæ zgodnoœæ z za³o¿eniami programu partnerskiego Dell EMC. Wniosek zostanie przekazany do okreœlonego w nim dystrybutora sponsoruj¹cego. Jeœli ten nie zaakceptuje wniosku, nie bêdziemy mogli podj¹æ dalszych dzia³añ w zwi¹zku ze zg³oszeniem. Otrzymasz powiadomienie, jeœli Twój wniosek zostanie zatwierdzony lub odrzucony.

Czynnoœci, które nale¿y wykonaæ:

  • Wype³niæ poni¿szy formularz.
  • Wniosek zostanie rozpatrzony przez cz³onków naszych wewnêtrznych zespo³ów.
  • Kiedy wniosek zostanie w pe³ni rozpatrzony, otrzymasz poœwiadczenia logowania i uzyskasz dostêp do portalu Dell EMC dla partnerów.

W niektórych przypadkach, aby spe³niæ wymagania dotycz¹ce zgodnoœci z wymaganiami programu partnerskiego Dell EMC, konieczne mo¿e byæ podanie dodatkowych informacji. W takim przypadku skontaktujemy siê w celu dokonania dalszych ustaleñ.

Wa¿na informacji!

*Podczas rejestracji nale¿y u¿ywaæ adresu e-mail w domenie firmowej. Rejestracje z domen innych ni¿ firmowe (np. Kont Gmail / Hotmail / Yahoo) mog¹ zostaæ odrzucone.

Przed zastosowaniem upewnij się, że masz aktywną stronę internetową.

Dokonuj¹c rejestracji, wyra¿asz zgodê na otrzymywanie informacji (przez e-mail, telefon i drog¹ pocztow¹) dotycz¹ce Twojego udzia³u w programie Dell EMC.

Aby uzyskaæ pomoc przy rejestracji, skontaktuj siê z nami pod adresem EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com