Můj účet
Skip navigation links

​Partnerský program firmy Dell EMC
Zapojte sa do partnerského programu firmy Dell EMC a zistite, že spolupráca s firmou Dell EMC je skutočne jednoduchým a mimoriadne šikovným ťahom pre vaše podnikanie.​ Firma Dell EMC vám ponúka hodnotné nástroje a materiály, ktoré vám pomôžu ďalej rozvíjať vašu firmu.  Základnými piliermi partnerského programu firmy Dell EMC sú jednoduchosť, predvídateľnosť a ziskovosť, na ktorých stoja aj všetky naše snahy ponúknuť vám špičkový partnerský program. Ak chcete získať komplexný prehľad o programe, pozrite si nižšie uvedenú príručku programu, v ktorej nájdete ďalšie informácie

Príručky partnerského programu firmy Dell EMC

Ak sa chcete zapoji do partnerského programu Dell EMC, vyplòte nižšie uvedený registraèný formulár.

V prihláške žiadame uvedenie sponzorujúceho distribútora, je to potrebné na schválenie žiadosti. Pri výbere sponzorujúceho distribútora dbajte na to, aby medzi vami a sponzorujúcim distribútorom bol vybudovaný obchodný vzah, vïaka ktorému môže distribútor zabezpeèi dodržiavanie našich vysokých štandardov a potvrdi, že vyhovujete partnerskému programu Dell EMC. Vaša prihláška bude posunutá uvedenému sponzorujúcemu distribútorovi. Bez súhlasu distribútora však, žia¾, nebude možné pokraèova v procese schva¾ovania prihlášky. O schválení alebo zamietnutí vášho èlenstva vás budeme informova.

Potrebné kroky:

  • Vyplòte formulár uvedený nižšie.
  • Vašu prihlášku posúdia naše interné tímy.
  • Po úspešnom spracovaní prihlášky dostanete prihlasovacie údaje a prístup k svojmu partnerskému portálu Dell EMC.

Na splnenie požiadaviek partnerského programu Dell EMC môže by za istých okolností potrebných viac informácií. V takomto prípade vás kontaktujeme a dohodneme ïalší postup.

Dôležitá poznámka:

* Na zaregistrovanie použite e-mailovú adresu s doménou svojej spoloènosti. Žiadosti obsahujúce domény, ktoré nepatria podniku (napr. Gmail/Hotmail/Yahoo...), môžu by zamietnuté.

Pred použitím sa uistite, že máte aktívnu webovú lokalitu.

Registráciou súhlasíte s prijímaním informácií (e-mailom, telefonicky a poštou) týkajúcich sa vášho èlenstva v programe Dell EMC.

Ak potrebujete pomôc s registráciou, kontaktujte nás na adrese EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com